Essays 2017 er nå utgitt / New Essays 2017

De som er medlemmer av NAHA-Norge, får et gratis eksemplar av denne innholdsrike boka. Andre får kjøpe den. Hovedtema er: Freedom and Migration in an American-Norwegian context. Vil du vite mer, så les her.

Those who are members of NAHA-Norway get a free copy. Others must buy it. Its main theme is: Freedom and Migration in an American-Norwegian context. Read more about it here.

Den norske avdelingen av Norwegian-American Historical Association, NAHA-Norge, ble stiftet i 1981 og har stått for arrangementet av tolv seminarer innen norsk-amerikanske studier siden 1984. Hensikten med seminarene er å stimulere interessen for den norske utvandringen til Amerika og for norsk-amerikansk historie og kultur, videre å fremme forskning på dette feltet. De siste årene har det vært lagt større vekt på tverrfaglighet, og det faktum at forskning på norsk-amerikansk historie, kultur og etnisitet burde bli sett i forhold til andre etniske gruppers erfaringer.

Seminarene samler forskere både fra USA, Canada og Norge i tillegg til studenter og andre som er interessert i norsk-amerikanske studier. NAHA-Norge har hittil utgitt 14 bind i sin serie, som omfatter ti essaysamlinger og en bibliografi. De andre tre bøkene er blitt utgitt i samarbeid med andre forleggere. Medlemmene får tilsendt NAHA-Norges publikasjoner når de utkommer.

NAHA-Norge arrangerer også medlemsmøter de årene det ikke er seminar.

NAHA-Norge har nylig inngått en intensjonsavtale med moderorganisasjonen i USA som vil føre til noen endringer i forholdet mellom de to organisasjonene. Ekstraordinær generalforsamling blir avholdt 23. januar 2016 for å behandle nødvendige vedtektsendringer. Livsvarige medlemmer av NAHA-USA vil beholde sine medlemsrettigheter der.

Alle interesserte inviteres til å bli medlem av den norske organisasjonen, og dermed støtte opp om arbeidet som gjøres for å fremme interessen for feltet på denne siden av Atlanteren.

Kontingent for 2016: kr. 250,-  betales til vår bankkonto: 0531.08.01811 (DnB) innen utgangen av mars.

Ta gjerne kontakt med kassereren dersom du har spørsmål om medlemskap.